Životné prostredie

Životné prostredie

Sme odhodlaní neustále zlepšovať svoju výkonnosť a aktívne znižovať náš dopad na životné prostredie. Zber dát a vyhodnocovanie ukazovateľov je pre nás dôležitým nástrojom na sledovanie a zlepšovanie našej výkonnosti.

Naše aktivity pre znižovanie dopadu na životné prostredie

Aidian Sustainability Environment

Environmentálna zodpovednosť spoločnosti Aidian

Systém ochrany životného prostredia v spoločnosti Aidian je založený na požiadavkách stanovených v environmentálnej norme ISO 14001. Naším cieľom je aktívne znižovanie dopadu činnosti firmy na životné prostredie a rozpoznanie najvýznamnejších ekologických aspektov nášho podnikania. Tieto aspekty sa týkajú spotreby surovín, energie a vody, emisií do odpadových vôd a množstva odpadu vytvoreného našimi prevádzkami. Záležitosti týkajúce sa životného prostredia priebežne meriame a sledujeme.

Meranie našej výkonnosti je zásadné pre riadenie udržateľnosti a sledovanie vývoja. Na základe požiadaviek stanovených v miestnych a miestne špecifických povoleniach na ochranu životného prostredia sú niektoré sledované položky povinné. Úrady pre životné prostredie a chemickú bezpečnosť sú príkladmi externých inštitúcií, ktorým poskytujeme následné regulačné dáta o našom environmentálnom správaní. Zber dát a vyhodnocovanie ukazovateľov je pre nás dôležitým nástrojom na sledovanie a zlepšovanie našej vlastnej výkonnosti.