Sociálna oblasť

Sociálna oblasť

Sme zodpovedným zamestnávateľom, ktorý sa zaviazal zlepšovať etické pracovné postupy. Zákonné obchodné činnosti sú pre nás nevyhnutné vo všetkých situáciách. Chceme, aby naši zamestnanci cítili, že robia zmysluplnú prácu v dobre riadenom pracovnom prostredí.

Podpora neustáleho vzdelávania a spokojnosti našich zamestnancov

Aidian Sustainability Social

Naši zamestnanci

Základom našich operácií sú naši profesionálni a verní zamestnanci. Naši zamestnanci sú našou najdôležitejšou hodnotou. Sme odhodlaní správať sa ku všetkým zamestnaným rovnako, spravodlivo a s rešpektom. Chceme byť vynikajúcim pracoviskom a ponúkať našim zamestnancom zdravé a bezpečné pracovné prostredie.

Pocit pohody a riadenie kompetencií

Chceme, aby naši zamestnanci mali pocit, že robia zmysluplnú prácu, ktorá zodpovedá ich schopnostiam v dobre riadenom pracovnom prostredí. Starostlivosť o neustály rozvoj tak pohody, ako aj zručností našich zamestnancov je pre nás dôležitá. Predpokladom pre pohodu a úspech v práci je, že každý zamestnanec pozná stanovené ciele pre svoju prácu, dostáva spätnú väzbu o svojom výkone a zažíva úspech v práci.

So zmenou pracovného prostredia bude hrať čoraz dôležitejšiu úlohu neustály rozvoj zručností zamestnancov. Každý zamestnanec spoločnosti Aidian má rovnaké možnosti uspieť a rozvíjať sa vo svojej vlastnej práci. Ponúkame rozmanité kariérne príležitosti a rozvoj na rôznych pozíciách.

Ľudské práva a boj proti korupcii

Naším cieľom je dodržiavať záväzky v oblasti ľudských práv vo všetkých našich prevádzkach. Snažíme sa zaistiť, aby nedochádzalo k porušovaniu ľudských práv ako v našich vlastných prevádzkach, tak v prevádzkach našich subdodávateľov, dodávateľov a ďalších spolupracujúcich partnerov. Sme odhodlaní dodržiavať a rešpektovať princípy a hodnoty Desiatich princípov UN Global Compact a princípy v dohovoroch ILO a to isté očakávame od našich partnerov.

Aidian sa angažuje v medzinárodnom boji proti úplatkárstvu a korupcii a zúčastňuje sa UN Global Compact. Aidian sa zaviazal k vysokej pracovnej etike a prísne zakazuje svojim zamestnancom, dodávateľom, poskytovateľom služieb, partnerom a distribútorom zúčastniť sa úplatkárstva a korupcie, rovnako ako akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo vyvolať zdanie alebo podozrenie z takýchto nezákonných aktivít. Spoločnosť Aidian zaviedla smernice o spravodlivej hospodárskej súťaži ako Kódex etickej obchodnej praxe spoločnosti Aidian.