Politika ochrany údajov


V spoločnosti Aidian vieme, že vám záleží na ochrane vášho súkromia a na podmienkach, ktorými sa riadime pri zhromažďovaní, používaní, poskytovaní, prenose a ukladaní vašich údajov. Pretože je pre nás zásadné vyhovieť vašim potrebám a rešpektovať vaše želanie, zaviedli sme zásady a postupy opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Aidian. Toto vyhlásenie je k dispozícii na našej domovskej stránke a tiež na stránkach, kde vás žiadame o poskytnutie osobných údajov.

Aktualizované: 2022-02-03

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje o jednotlivcoch, ktoré možno využiť na identifikáciu alebo kontaktovanie danej osoby. Keď používate naše webové stránky, kanály sociálnych médií, služby, sťahujete aplikácie alebo akýmkoľvek spôsobom komunikujete so spoločnosťou Aidian, môžeme vás požiadať o vaše osobné údaje, ako je meno, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Údaje môžu byť použité na nasledujúce účely v závislosti od webovej stránky, kanála sociálnych médií, služby, aplikácie alebo iných okolností:

ÚČELY A ZÁKONNOSŤ SPRACOVANIA

Webové stránky spoločnosti Aidian pre spätnú väzbu a otázky týkajúce sa produktov

Údaje môžu byť použité na nasledujúce účely:

 • spracovanie spätnej väzby od zákazníkov ohľadne webových stránok, produktov a služieb spoločnosti Aidian;
 • vývoj a zabezpečenie kvality služieb a produktov spoločnosti Aidian;
 • spracovanie oznámenia ohľadom kvality alebo pôvodu výrobkov;
 • keď je spracovanie nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania zákonných povinností spoločnosti Aidian;
 • na odhaľovanie a prevenciu podvodov alebo zneužitia.

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s kvalitou produktov je dodržiavanie zákonných povinností spoločnosti Aidian. Pri vybavovaní vašej spätnej väzby alebo otázok k produktom či iných otázok je základom spracovania oprávnený záujem spoločnosti Aidian. Nižšie v časti „Oprávnené záujmy” si môžete prečítať viac o tom, čo sa považuje za oprávnené záujmy a kedy spracovávame vaše údaje pre svoje oprávnené záujmy.

Kampane a ďalšej komunikácie so zákazníkmi

Údaje môžu byť použité na nasledujúce účely:

 • Ak sa zúčastníte losovania o ceny, súťaží alebo podobných propagačných aktivít, vaše údaje budú použité na správu týchto aktivít a doručenia výhier;
 • na marketing produktov a služieb, doručovanie spravodajcov, priamy marketing a elektronický marketing založený na súhlase dotknutej osoby a inak v súlade so zákonom;
 • na prieskum trhu a testovanie produktov;
 • na vývoj zákazníckeho servisu a produktov, prispôsobenie ponúkaných služieb a marketingu;
 • na zavedenie možnosti odmietnutia priameho marketingu v súlade s príslušnou legislatívou o ochrane osobných údajov;
 • na spracovanie spätnej väzby a ďalšia korešpondencia s dotknutou osobou;
 • údaje môžu byť porovnávané, segmentované a analyzované a môže byť vytvorený profil používateľa s cieľom poskytnúť mu prostredníctvom priameho marketingu užitočné informácie, ponuky alebo odporúčania týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti Aidian alebo jej obchodných partnerov na základe súhlasu dotknutých osôb a na účely poskytovania ďalšieho prispôsobeného obsahu používateľovi. Môže síce byť vytvorený profil používateľa, spoločnosť Aidian však nebude zakladať rozhodnutia, ktoré majú právne alebo pre používateľov inak významné dôsledky, výlučne na základe tohto profilu.
 • na odhalenie a odstránenie technických problémov a problémov so zabezpečením informácií;
 • na zasielanie oznámení o zmenách podmienok používania alebo zásad.

Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas používateľa. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať na základe oprávnených záujmov spoločnosti Aidian. Nižšie v časti „Oprávnené záujmy” si môžete prečítať viac o tom, čo sa považuje za oprávnené záujmy a kedy spracovávame vaše údaje pre svoje oprávnené záujmy.

Služby

Údaje môžu byť použité na nasledujúce účely:

 • Komunikácia s používateľmi služby, napríklad s cieľom pomôcť s používaním služby;
 • ako je potrebné na prevádzkovanie služby v súlade s podmienkami použitia;
 • podľa podmienok použitia služby na sledovanie, použitie, prevádzku, verejné vystavenie, zverejnenie, reprodukciu, úpravy, zmeny, ďalší vývoj, distribúciu a prenos obsahu (napríklad textov, komentárov alebo fotografií) nahraného používateľovi v službe, na účely služby a pri marketingových aktivitách a publikovaní v rámci služby i mimo nej;
 • údaje môžu byť porovnávané, segmentované a analyzované a môže byť vytvorený profil používateľa s cieľom poskytnúť mu prostredníctvom priameho marketingu užitočné informácie, ponuky alebo odporúčania týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti Aidian alebo jej obchodných partnerov na základe súhlasu dotknutých osôb a na účely poskytovania ďalšieho prispôsobeného obsahu používateľovi. Môže síce byť vytvorený profil používateľa, spoločnosť Aidian však nebude zakladať rozhodnutia, ktoré majú právne alebo pre používateľov inak významné dôsledky, výlučne na základe tohto profilu.
 • na marketing produktov a SLUŽIEB, doručovaním spravodajcov, priamy marketing a elektronický marketing založený na súhlase dotknutej osoby a inak v súlade s právnymi predpismi;
 • na plnenie potenciálnej zmluvy s používateľom alebo na účely vykonania krokov vyžiadaných používateľom pred uzatvorením zmluvy;
 • na odhalenie a odstránenie technických problémov a problémov so zabezpečením informácií;
 • na zasielanie oznámení o zmenách podmienok používania alebo zásad;
 • keď je spracovanie nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania zákonných povinností spoločnosti Aidian;
 • na odhaľovanie a prevenciu podvodov alebo zneužitia.

Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas používateľa alebo plnenie zmluvy s používateľom, prípadne kroky vykonané na žiadosť používateľa pred uzatvorením zmluvy. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať na základe oprávnených záujmov spoločnosti Aidian. Nižšie v časti „Oprávnené záujmy” si môžete prečítať viac o tom, čo sa považuje za oprávnené záujmy a kedy spracovávame vaše údaje pre svoje oprávnené záujmy.

Kanály sociálnych médií

Údaje môžu byť použité na nasledujúce účely:

 • Komunikácia s používateľmi sociálnych médií, napr. na účely pomoci s používaním stránok a odpovedaním na otázky;
 • Ak sa zúčastníte losovania o ceny, súťaží alebo podobných propagačných aktivít, vaše údaje budú použité na správu týchto aktivít a doručenia výhier;
 • údaje môžu byť porovnávané, segmentované a analyzované a môžu byť vytvorené s cieľom poskytnúť používateľovi prostredníctvom priameho marketingu užitočné informácie, ponuky alebo odporúčania týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti Aidian alebo jej obchodných partnerov a s cieľom poskytnúť ďalšie prispôsobené obsahy používateľovi; Môže síce byť vytvorený profil používateľa, spoločnosť Aidian však nebude zakladať rozhodnutia, ktoré majú právne alebo pre používateľov inak významné dôsledky, výlučne na základe tohto profilu.
 • na marketing produktov a služieb, prieskum trhu a testovanie produktov, elektronický priamy marketing a zasielanie noviniek na základe súhlasu používateľa a inak v súlade s právnymi predpismi;
 • na odhalenie a odstránenie technických problémov a problémov so zabezpečením informácií;
 • na odhaľovanie a prevenciu podvodov alebo zneužitia.

Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas danej osoby alebo oprávnené záujmy spoločnosti Aidian. Nižšie v časti „Oprávnené záujmy” si môžete prečítať viac o tom, čo sa považuje za oprávnené záujmy a kedy spracovávame vaše údaje pre svoje oprávnené záujmy.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje môžeme spracovať na svoje oprávnené obchodné záujmy, napr. prevenciu podvodov/priamy marketing/zabezpečenie sietí a informačných systémov/analýzu údajov/rozšírenie, zmenu alebo zlepšovanie našich služieb/odhaľovanie trendov v používaní/zistenie efektívnosti propagačných kampaní a reklamy.

„Oprávnené záujmy” sú záujmy našej spoločnosti na vykonávanie a riadenie našej obchodnej činnosti s cieľom umožniť nám poskytovať najlepšie služby alebo produkty a najlepšie a najbezpečnejšie používanie webových stránok, služieb alebo aplikácií. Máme napríklad záujem uistiť sa, že náš marketing je pre vás relevantný. Preto môžeme spracovať vaše údaje a zaslať vám marketingové oznámenie prispôsobené vašim záujmom. Vzťahuje sa na situáciu, kedy je spracovanie vo vašom záujme. Pri spracovaní vašich osobných údajov pre vaše oprávnené záujmy sa snažíme zohľadniť a vyvážiť potenciálny vplyv (pozitívny aj negatívny) na vás a vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Naše oprávnené obchodné záujmy nemajú automaticky prednosť pred vašimi záujmami. Vaše osobné údaje nebudeme používať na aktivity, ktoré ovplyvňujú naše záujmy.

Zhromažďované osobné údaje

Spoločnosť Aidian zhromažďuje osobné na vyššie uvedené účely. Zhromažďované údaje sa týkajú zákazníkov a návštevníkov webových stránok spoločnosti Aidian. Niektoré údaje sa získavajú priamo od vás, keď používate webové stránky, kanály sociálnych médií, aplikácie alebo služby. Môžete rozhodnúť o informáciách, ktoré budeme zhromažďovať. Keď vás požiadame o poskytnutie osobných údajov, môžete to odmietnuť. Ak sa rozhodnete neposkytnúť údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie aplikácie alebo určitej funkcie v aplikácii, daná aplikácia alebo funkcia sa nemusí dať použiť.

Údaje môžu zhromažďovať aj subdodávatelia spoločnosti Aidian, ak je to potrebné na prevádzku a správu služieb alebo vykonávanie ďalších činností (napríklad priameho marketingu) súvisiacich so službami. Subdodávatelia môžu byť napr. poskytovatelia služieb ICT, reklamní partneri a ďalšie tretie strany, ktoré pre spoločnosť Aidian vykonávajú služby zahŕňajúce porovnávanie, segmentáciu, analýzu a tvorbu profilov.

Údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií so spoločnosťou Aidian, možností, ktoré si vyberiete, vrátane vašich nastavení ochrany súkromia a aplikácií a funkcií, ktoré používate. Medzi údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu patriť nasledujúce:

 • meno a priezvisko používateľa/zákazníka,
 • e-mailová adresa používateľa/zákazníka,
 • telefónne číslo používateľa/zákazníka,
 • typ a verzia prehliadača,
 • operačný systém a rozlíšenie používateľského zariadenia,
 • kľúčové akcie používateľského rozhrania,
 • verzie softvéru,
 • užívateľské meno a heslo používateľského účtu,
 • údaje o odberoch noviniek, ku ktorým je používateľ/zákazník prihlásený,
 • informácie o čase použitia rôznych častí služby a intervaloch, časoch a trvaní používania,
 • informácie o polohe používateľa služby na základe súhlasu používateľa,
 • údaje získané od tretej strany (ako je Facebook), ak sa používateľ prihlásil prostredníctvom služby tejto tretej strany. Používateľ by si mal prečítať podmienky ochrany osobných údajov tretej strany.

Údaje o prevádzke

Na účely určitých služieb ponúkaných spoločnosťou Aidian sú zhromažďované údaje o prevádzke. „Údaje o prevádzke” sú údaje, ktoré možno priradiť k používateľovi určitých služieb spoločnosti Aidian, spracovávané v určitých službách a komunikačných sieťach na účely prenosu, poskytovanie alebo ponúkanie správ. Údaje o prevádzke sú spracovávané v nasledujúcich prípadoch a v ďalších prípadoch povolených právnymi predpismi.

(I) Údaje o prevádzke sú spracovávané v rozsahu potrebnom na poskytovanie a používanie služieb a zaistenie zabezpečenia informácií. Na tento účel sú spracovávané nasledujúce typy údajov o prevádzke: IP adresa, údaje o odosielateľovi a príjemcovi správy, údaje o umiestnení zariadení (na základe súhlasu používateľa), informácie o časoch používania rôznych častí služby a o intervaloch, časoch a trvaní používania.

(II) Údaje o prevádzke sú spracovávané na účely technického vývoja služby. Na tento účel sú spracovávané nasledujúce typy údajov o prevádzke: IP adresa, údaje o odosielateľovi a príjemcovi správy, údaje o umiestnení zariadení (na základe súhlasu používateľa), informácie o časoch používania rôznych častí služby a o intervaloch, časoch a trvaní používania.

(III) Údaje o prevádzke sú spracovávané automaticky pre štatistickú analýzu, ktorú inak nemožno bez neprimeraného úsilia vykonať. Na základe týchto údajov pre analýzu nemožno identifikovať jednotlivé osoby.

(IV) Údaje o prevádzke sú spracované na účely vyriešenia neoprávneného použitia spoplatnených služieb, komunikačných sietí alebo komunikačných služieb, ktoré tvoria súčasť služby.

(V) Údaje o prevádzke sú spracovávané, ak je to potrebné na odhalenie, prevenciu alebo opravenie technickej chyby alebo chyby, ku ktorej došlo pri prenose komunikácie.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Údaje je možné odovzdať alebo poskytnúť uvedeným tretím stranám na tieto účely:

 • Spoločnosť Aidian môže údaje poskytnúť svojim subdodávateľom, ktorí ich pre spoločnosť Aidian spracúvajú na účely uvedené v časti „Zhromažďovanie a používanie osobných údajov“. Medzi týchto subdodávateľov patria mediálne a marketingové spoločnosti a IT spoločnosti, ktoré nám pomáhajú rozvíjať marketingové techniky, ktoré umožňujú poskytovať zákazníkom cielený marketing;
 • ak ste sa do služby Aidian prihlásili prostredníctvom služby tretej strany (ako je Facebook), údaje automaticky získané technológiou tretej strany môžu byť tejto tretej strane automaticky poskytnuté. Napr. označenie „Páči sa mi“ pri danej službe v službe Facebook môžu byť viditeľné podľa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook. Mali by ste si prečítať podmienky ochrany osobných údajov tretej strany.
 • osobné údaje môžu byť poskytnuté, ak je to potrebné na zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov a nariadení alebo na presadzovanie oprávnených záujmov spoločnosti Aidian, ako je odhaľovanie podvodov, prípadov zneužitia alebo bezpečnostných problémov a obrana proti nim;
 • Pokiaľ dôjde k zmene vlastníctva alebo kontroly spoločnosti Aidian alebo všetkých produktov, služieb či majetku alebo ich časti, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť každému novému vlastníkovi, nástupcovi či nadobúdateľovi.

Kde osobné údaje ukladáme a spracovávame

Zhromaždené osobné údaje môžu byť spracované vo vašej krajine pobytu alebo prenesené do inej krajiny, kde sídli spoločnosť Aidian, jej partneri, subdodávatelia alebo iní príjemcovia osobných údajov, a to v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) aj mimo neho. Znamená to, že vaše osobné údaje môžu byť spracované alebo uložené v krajine, ktorá nemá také prísne štandardy ochrany osobných údajov ako Európska únia. Zaistíme, že vaše osobné údaje budú vždy spracované v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, a to aj v prípade, že budú prenášané mimo EHP. Osobné údaje prenášané mimo EHP sú chránené buď na základe rozhodnutia o primeranosti Európskou komisiou, alebo zodpovedajúcej zmluvnej dohody (buď podpisom štandardných zmluvných doložiek správcom a príjemcom, alebo vlastnou certifikáciou príjemcu na základe štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA). Ak máte záujem o ďalšie informácie, obráťte sa na spoločnosť Aidian.

Ochrana osobných údajov

Pre lepšiu ochranu osobných údajov zavádzame bezpečnostné opatrenia na fyzickej, technickej a administratívnej úrovni, ako sú zámky, elektronické systémy dohľadu, brány firewall, antimalvérové systémy a systémy filtrovania nevyžiadanej pošty atď. Svoje bezpečnostné technológie priebežne aktualizujeme a testujeme. Prístup k vašim osobným údajom majú len zamestnanci, ktorí ich potrebujú poznať na výkon svojich pracovných povinností. Okrem toho naši zamestnanci absolvujú školenie o význame dôvernosti a zachovanie súkromia a zabezpečenie osobných údajov.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na plnenie účelov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo neumožňuje dlhšiu archivačnú lehotu. Keď vám budeme napríklad odpovedať na otázky zaslané prostredníctvom našich webových stránok, budeme vaše informácie uchovávať, kým vašu otázku nespracujeme a neodpovieme vám. Ak sa zúčastníte niektorej z našich súťaží v rámci kampane, budeme vaše informácie uchovávať až do skončenia súťaže a doručenie prípadných výhier.

Lokalizačné služby

Na účely poskytovania lokalizačných služieb môže spoločnosť Aidian zhromažďovať údaje o vašom umiestnení, ktoré môžu byť presné aj nepresné. Údaje o umiestnení môžu byť odvodené z dostupných údajov GPS, Bluetooth alebo IP adresy alebo na základe identifikácie telefónnych vysielačov či hotspotov Wi-Fi v okolí a pomocou ďalších dostupných technológií pre stanovenie približnej polohy zariadenia.

Ak na to nedáte súhlas, tieto údaje o umiestnení budú zhromažďované anonymne v podobe, ktorá neumožňuje identifikovať vás osobne.

Webové stránky a služby tretích strán

Webové stránky, kanály sociálnych médií, aplikácie a služby spoločnosti Aidian môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť Aidian nenesie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov na týchto webových stránkach.

Niektoré časti určitých služieb môžu vyžadovať špeciálne podmienky spracovania osobných údajov. O týchto podmienkach tretích strán budete informovaní a budete požiadaní o súhlas v súvislosti s vaším použitím týchto častí.

Umožnením vytvorenia používateľského účtu a prihlásením prostredníctvom služby tretej strany nepreberá spoločnosti Aidian zodpovednosť za danú službu tretej strany ani za žiadne jej aspekty.

Vaše práva

Právo na prístup a právo na možnosť prenosu údajov

S výnimkou prípadov, keď to neumožňujú právne predpisy, máte po splnení dostatočných kritérií na vyhľadanie právo na prístup k údajom o sebe v záznamoch spoločnosti Aidian alebo na oznámenie, že takéto údaje v záznamoch nie sú. Spoločnosť Aidian vám tiež poskytne informácie o zdrojoch údajov, ich použitie a umiestnenie poskytnutých údajov v záznamoch.

Ak je základom spracovania vašich osobných údajov súhlas alebo plnenie zmluvy medzi spoločnosťou Aidian a vami a osobné údaje sú spracovávané automaticky, máte právo na možnosť prenosu údajov, t. j. právo nechať údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Aidian, preniesť vám v najvyššej možnej miere v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte.

Pokiaľ chcete získať prístup k svojim osobným údajom, môžete o to požiadať vlastnoručne podpísaným alebo inak porovnateľne overeným dokumentom a overením svojej identity pripojením kópie oficiálneho preukazu totožnosti.

KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI AIDIAN:

Aidian Oy (IČO 1855216-1)
Adresa: Data Protection, Koivu-Mankkaan tie 6B, 02200 Espoo, Fínsko
dataprotection@aidian.eu

Právo odvolať súhlas/právo namietať proti spracovaniu

V prípade, že právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas, máte právo svoj súhlas odvolať.

V prípade, že právnym základom spracovania osobných údajov sú oprávnené záujmy spoločnosti Aidian, máte právo nesúhlasiť so spracovaním z dôvodov špecifických pre konkrétnu situáciu. Vždy máte právo nesúhlasiť so spracovaním vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Pokiaľ chcete svoje vyššie uvedené práva využiť, môžete o to požiadať vlastnoručne podpísaným alebo inak porovnateľne overeným písomným dokumentom zaslaným na poštovú alebo e-mailovú adresu spoločnosti Aidian uvedenú vyššie. Upozorňujeme, že po odvolaní súhlasu sa spracovanie osobných údajov vykonané pred týmto zrušením nestáva nezákonným.

Oprava, obmedzenie spracovania a vymazanie

Spoločnosť Aidian ako správca údajov z vlastnej iniciatívy alebo na vašu žiadosť bez zbytočného odkladu tiež opraví, vymaže alebo doplní osobné údaje uložené v záznamoch, ak budú chybné, zbytočné, neúplné, či zastarané hľadiska účelu spracovania. Spoločnosť Aidian tiež zabráni šíreniu takých údajov, ak by to mohli ohroziť ochranu vašich osobných údajov.

Máte nárok na obmedzenie spracovania spoločnosťou Aidian, ak ste spochybnili presnosť spracovávaných osobných údajov, spracovanie ste označili za nezákonné a odmietli ste odstránenie osobných údajov a namiesto toho ste požiadali o obmedzenie ich spracovania. Ak spoločnosť Aidian už vaše osobné údaje na účely spracovania nepotrebuje, vy ich však vyžadujete na určenie, využitie alebo obranu právnych nárokov, alebo ste napadli spracovanie v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov, pričom sa čaká na overenie, či oprávnené dôvody spoločnosti Aidian alebo tretej strany prevážia nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak bolo spracovanie obmedzené na vašu žiadosť z vyššie uvedených dôvodov, budete spoločnosťou Aidian informovaní, než bude obmedzenie spracovania zrušené.

Ak spoločnosť Aidian vašu žiadosť o opravu chyby odmietne, budete o tom písomne informovaní. V oznámení bude tiež uvedený dôvod odmietnutia. V takom prípade môžete záležitosť odovzdať ombudsmanovi pre ochranu osobných údajov.

Spoločnosť Aidian o opravách údajov informuje všetkých príjemcov, ktorým sa údaje sprístupnené, a zdroj chybných osobných údajov. Nemá však povinnosť oznamovať, ak by to bolo nemožné alebo neprimerane ťažké.

Žiadosť o opravu je potrebné zaslať na vyššie uvedenú adresu spoločnosti Aidian.

Otázky ohľadom vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Ak máte nejaké otázky ohľadom nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo obavy ohľadom ochrany súkromia v spoločnosti Aidian, napíšte nám e-mail na adresu: dataprotection@aidian.eu.Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Aidian môžeme kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť. Pokiaľ dôjde k zásadnej zmene tohto vyhlásenia, bude na našich webových stránkach zverejnené oznámenie spoločne s aktualizovanou verziou vyhlásenia. Vaše prípadné právo na možnosť prenosu údajov a obmedzenie spracovania môžete uplatniť od 25. mája 2018.